CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Řešení a produkty · Rejstřík (storage) pojmůBackup window - čas potřebný k provedení zálohování dat. Často se provádí přes noc a o víkendech, kdy se systémy nepoužívají.
 
BCM - Business Continuity Management - BCM je manažerská disciplína, která se zaměřuje na identifikaci potencionálních dopadů, jež organizaci hrozí po havárii. Vytváří rámec pro zajištění určité míry odolnosti a schopnosti reagovat na neočekávané události.
 
BCMP - Business Continuity Management Plan - dokument, který zajišťuje nebo podporuje opětovný náběh kritických funkcí společnosti, které mohou být ohroženy v případě havárie nebo neočekávané události.
 
DAS - Direct Attached Storage (úložiště připojené přímo k serverům) - jednotlivá storage zařízení jsou připojena přímo serverům, přičemž disky mohou být interní nebo umístěny v externím diskovém poli.
 
DRP - Disaster Recovery Planning - viz. ITSCM.

Ethernet - nejběžnější protokol pro komunikaci mezi počítači (LAN - Local Area Network, MAN – Mertropolitan Area NetWork, WAN – Wide Area Network).

Fibre Channel - vysoce výkonné propojení serverů a storage systémů (FC SAN - Storage Area Network).

iSCSI - SCSI přes IP - méně nákladná alternativa propojení serverů a storage systémů (IP SAN).
 
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - knihovna, která určuje rámec přístupů k zajištění dodávky kvalitních IT služeb za přiměřených nákladů. Vychází z nejlepších praktických zkušeností v oblasti IT a je ve správě organizace Office of Government Commerce.
 
ITSCM - Information Technology Service Continuity Management - zvláštní kapitolou BCM je havarijní plánování ve vztahu k IT jako kritickému zdroji v organizaci. Toto plánování je někdy nazýváno také jako Disaster Recovery Planning (DRP). Jsou zde kombinovány technologické možnosti zajištění obnovy procesů, hardware a software, ale také prvky BCP nebo ITSCM metodiky.

LAN - Local Area Network (místní síť) - propojení mezi servery a uživateli nebo stolními počítači.

NAS - Network-attached storage (úložiště připojené k síti) - jednoduché prostředky poskytující sdílené úložiště.

RAID - Redundant Array of Independent Disks (Redundantní pole nezávislých disků,) - je systémem poskytující diskovou kapacitu odolnou proti výpadku jednoho nebo více disků díky jisté redundanci.

RAID 0 - data jsou stripována přes nejméně 2 disky, aby se zvýšil výkon. Není zde redundance a ztráta pouze jednoho disku způsobuje ztrátu všech dat. Pro data je k dispozici celková kapacita disku.

RAID 1 - často je nazýván zrcadlením, stejná data jsou současně zapsána na dva disky. Pokud selže jeden disk, data jsou stále k dispozici na druhém disku. Pro data je k dispozici pouze polovina celkové kapacity disku.

RAID 3 a RAID 4 - bloky dat jsou zapsány na skupinu disků, z nichž jeden slouží pro zápis parity. Pokud selže některý z disků, mohou být data zrekonstruována z přeživších disků. Ve skupině s n disky: kapacita n-1 disku je k dispozici pro data, protože jeden disk je vyhrazen paritě.

RAID 5 - podobný RAIDu 3/4, kromě faktu, že parita je distribuována mezi všechny disky. Je třeba stejný kapacitní kompromis.
 
RPO - Recovery Point Objective - metrika určující nejbližší bod v čase, ke kterému je akceptovatelná obnova dat po výpadku. Součástí může být kvantifikace maximálně přípustného množství dat ztraceného při havárii.
 
RTO - Recovery Time Objective - metrika měřící maximální přípustnou dobu výpadku od okamžiku tohoto výpadku až po obnovení obchodních procesů.

SAN - Storage Area Network - vysoce výkonná síť, která je vyhrazena propojení serverů a storage systémů a umožňuje jejich sdílení.

Snapshot - obraz diskového systému pořízený v určitém čase, pořizování za účelem pořízení konzistentní kopie dat pro návazné zálohy, testy, nebo případnou okamžitou obnovu provozu aplikace nad historickými daty.